Open Call for ITAB 2022

Index Teen Advisory Board (ITAB) is a group of young people (ages 16–21) who collectively put together and suggest projects and strategies to develop Index, a contemporary art institution located in central Stockholm. The board brings together youths with a wide range of experiences, who can approach the question of art’s role in society in an experimental and critical way. ITAB uses listening, discussion and play to critically examine, discuss and reformulate the norms ingrained in the artworld.

We meet monthly throughout the year, usually on Saturdays, so the position can easily be combined with studies or other work. We meet artists, partake in workshops, write, discuss, and think about art together. No previous knowledge or experience is required, the important thing is that you are curios and that you want to try out new ideas with other people. As a board member you receive 400 SEK for each meeting you attend.

In January, the current board met with a similar group from Oslo, and the following quotes are picked from a conversation with them. The discussion revolved around characters and was titled Is the really one “me”?, but the talk breached a multitude of questions and ideas: What characters or roles do you play in your everyday life? Do they change when you enter into an art-context? Are you obligated to define a cohesive identity for yourself?

In your application for a seat at the board, please pick one of the quotes listed below and write a brief reflection on your connection to it. Perhaps you agree with it, perhaps not at all, perhaps it makes you think of a personal experience, or a thought you’ve been having lately?

1. “I don’t generally care what other people think about me.”

2. “Sometimes my image of me and other people’s image of me are completely opposite, and then it’s hard to even combine them into ‘one me’.”

3. “I need other people to validate who I am, because if other people can’t see my personality, how can it be real?”

4. “There are times when, if I were to meet myself, I would absolutely hate her.”

5. “‘Being yourself’ is overrated.”

You can choose to write down your thoughts, but you could just as well paint something, draw a comic or make a collage. Regardless of technique, use no more than one A4 page. Send an email containing your application (take a picture of your paper and attach it to the email in case you work by hand), your name, your age, which of the quotes you chose to work from, and a short explanation as to why you want to join ITAB.

Email and put “ITAB-APPLICATION” in the subject field. Our current board members are more than happy to answer questions about the application or what it is like to be part of ITAB. Write to to have her set you up with one of them!

SVENSKA

Index Teen Advisory Board (ITAB) är en grupp ungdomar (16–21 år) som gemensamt tar fram och föreslår projekt och strategier för att utveckla Index, en konsthall för samtidskonst mitt i Stockholm. I styrelsen vill vi samla ungdomar med olika livserfarenheter, som på ett experimentellt och kritiskt sätt kan närma sig frågan om konstens roll i samhället. ITAB använder lyssnande, diskussion och lek för att kritiskt undersöka, diskutera och omformulera de normer som finns inkodade i konstvärlden.

Vi träffas en gång i månaden under ett års tid, vanligtvis på lördagar, så uppdraget går bra att kombinera med studier. Vi träffar konstnärer, deltar i workshops, skriver, diskuterar och tänker på konst tillsammans. Du behöver ingen särskild erfarenhet eller kunskaper, det viktiga är att du är nyfiken och vill testa nya idéer ihop med andra. Uppdraget är avlönat, för varje möte du deltar i får du ett arvode på 400 kronor.

I januari träffade den nuvarande styrelsen en liknande grupp från Oslo, och citaten här nedanför är hämtade ur en diskussion som hölls då. Temat var kopplat till karaktärer, och hade rubriken Finns det verkligen ett “jag”?, men under samtalet dök det upp en mängd frågor och idéer; Vilka karaktärer eller roller spelar du i ditt vardagliga liv? Förändras de när du befinner dig i ett konstsammanhang? Har du en skyldighet att definiera en sammanhängande identitet?

I din ansökan om en styrelsepost i ITAB, välj ett av citaten och skriv en egen reflektion om vad det får dig att tänka på. Kanske håller du med, kanske inte, kanske får det dig att minnas en speciell händelse eller en tanke du klurat på tidigare?

1) “Generellt sett så struntar jag i vad andra tycker om mig.”

2) “Ibland är min egen bild av mig och andras bild av mig totalt motsatta, och då är det svårt att ens kombinera dem till ‘ett jag’.”

3) “Jag behöver andra som bekräftar vem jag är, för om andra människor inte kan se min personlighet, hur kan den då vara verklig?”

4) “Det finns tillfällen när jag, om jag skulle träffa på mig själv, verkligen skulle avsky henne.”

5) “Att ‘vara sig själv’ är överskattat.”

Du kan välja att skriva ner dina tankar, men du kan lika gärna måla något, teckna en serie eller göra ett kollage. Oavsett hur du gör, använd max en A4-sida. Skicka ett mail med din ansökan (fota av pappret och bifoga bilden om du jobbar för hand) tillsammans med ditt namn, din ålder, vilket av citaten du valde och ett kortfattat svar på varför du söker till ITAB.

Skriv till med ITAB-ANSÖKAN i ämnesraden
Våra nuvarande medlemmar svarar gärna på frågor om ansökan, eller vad det innebär att vara med i ITAB. Maila till så sätter hon dig i kontakt med dem!