ITAB Open call 2023

OPEN CALL 2023 : Deadline 11 dec

Är du en person som tycker om att undersöka, ifrågasätta och problematisera? En som inte nöjer sig med standardsvar utan vill skrapa på ytan och fundera på varför saker ser ut som de gör?

Index Teen Advisory Board (ITAB) är en grupp ungdomar (16–21 år) som gemensamt tar fram och föreslår projekt och strategier för att utveckla Index, en konsthall för samtidskonst mitt i Stockholm. I styrelsen vill vi samla ungdomar med olika livserfarenheter och kunskaper, som på ett experimentellt och kritiskt sätt kan närma sig frågan om konstens roll i samhället. ITAB använder lyssnande, diskussion och lek för att kritiskt undersöka, diskutera och omformulera de normer som finns inkodade i konstvärlden.

Vi träffas en gång i månaden under ett års tid, vanligtvis på lördagar, så uppdraget går bra att kombinera med studier. Vi träffar konstnärer, deltar i workshops, skriver, diskuterar, reser till andra städer och tänker på konst tillsammans. Du behöver ingen särskild erfarenhet eller kunskaper, det viktiga är att du är nyfiken och vill testa nya idéer ihop med andra. Uppdraget är avlönat, för varje möte du deltar i får du ett arvode på 400 kronor.

Vi tänker mycket på hur vi förväntas bete oss i konstrum; vilka regler, strukturer och språk som dikterar de normerna. I en diskussion om museum sa en av årets styrelsemedlemmar såhär: “Jag extrajobbar på ett museum som inte är ett konstmuseum utan ett tekniskt museum, och jag tror att det finns en skillnad där, för vi kallar inte folk som kommer till oss för besökare, vi kallar dem kunder. Det finns nog en språkkultur som skiljer sig beroende på vilket typ av museum man jobbar på.”

I din ansökan om en styrelsepost i ITAB, reflektera över vad det innebär att vara en
- besökare
- kund
- gäst
- användare
- deltagare

Du kan välja att skriva ner dina tankar, men du kan lika gärna göra illustrationer, ta fotografier eller hitta bilder som du tycker beskriver de olika orden. Du kan spela in ett ljudklipp där du tänker högt – vad vi tittar på i din ansökan är inte att du har gjort något “snyggt” eller tekniskt komplicerat, vi vill få en bild av hur du resonerar. Skicka ett mail med din ansökan (fota av vad du har gjort om du jobbar för hand) tillsammans med ditt namn, din ålder och ett kortfattat svar på varför du söker till ITAB.

Skriv till isabella@indexfoundation.se med ITAB-ANSÖKAN i ämnesraden. Våra nuvarande medlemmar svarar gärna på frågor om ansökan, eller vad det innebär att vara med i ITAB. Maila till isabella@indexfoundation.se så sätter hon dig i kontakt med dem!

OPEN CALL 2023: Deadline 11 Dec

Are you someone who likes to explore, experiment, and challenge the status quo? Someone who won’t settle for one-size-fits-all type of answers, but instead wants to investigate and question why things are the way they are?

Index Teen Advisory Board (ITAB) is a group of young people (ages 16–21) who collectively put together and suggest projects and strategies to develop Index, a contemporary art institution located in central Stockholm. The board brings together youths with a wide range of experiences, who can approach the question of art’s role in society in an experimental and critical way. ITAB uses listening, discussion and play to critically examine, discuss and reformulate the norms ingrained in the artworld.

We meet monthly throughout the year, usually on Saturdays, so the position can easily be combined with studies or other work. We meet artists, partake in workshops, write, discuss, travel to other cities and think about art together. No previous knowledge or experience is required, the important thing is that you are curios and that you want to try out new ideas with other people. As a board member you receive 400 SEK for each meeting you attend.

We think a lot about how we are expected to move and act in art spaces; what rules, assumptions and structures that underpin those norms. In a recent discussion, one of the current board members said this: “I work in a museum that is not an art museum but a technical museum, and I think there’s a difference there, because we don’t call the people who come to us visitors, we call them customers. There seems to be a language culture that is connected to what type of museum you work in.”

In your application for a seat at the board, please reflect upon what it means to be a
- visitor
- customer
- guest
- user
- participant

You can choose to write down your thoughts, but you could just as well make an illustration, take photos, or find online images that you think describe the different words. You can record a voice clip where you think out loud – what we are looking for in your application is not that you do something “good” or technically advanced, we want to get an idea of how you think and reflect. Send an email containing your application (take a picture of your paper and attach it to the email in case you work by hand), your name, your age, and a short explanation as to why you want to join ITAB.

Email isabella@indexfoundation.se and put “ITAB-APPLICATION” in the subject field. Our current board members are more than happy to answer questions about the application or what it is like to be part of ITAB. Write to isabella@indexfoundation.se to have her set you up with one of them!