Open Call - Be part of ITAB 2024!

OPEN CALL – 2024

Är du en person som tycker om att undersöka, ifrågasätta och problematisera? En som inte nöjer sig med standardsvar utan vill skrapa på ytan och fundera på varför saker ser ut som de gör?

Index Teen Advisory Board (ITAB) är en grupp ungdomar (16–21 år) som gemensamt tar fram och föreslår projekt och strategier för att utveckla Index, en konsthall för samtidskonst mitt i Stockholm. I styrelsen vill vi samla ungdomar med olika livserfarenheter och kunskaper, som på ett experimentellt och kritiskt sätt kan närma sig frågan om konstens roll i samhället. ITAB använder lyssnande, diskussion och lek för att kritiskt undersöka, diskutera och omformulera de normer som finns inkodade i konstvärlden.

Vi träffas en gång i månaden under ett års tid, vanligtvis på lördagar, så uppdraget går bra att kombinera med studier. Vi träffar konstnärer, deltar i workshops, skriver, diskuterar och tänker på konst tillsammans. Du behöver ingen särskild erfarenhet eller kunskaper, det viktiga är att du är nyfiken och vill testa nya idéer ihop med andra. Uppdraget är avlönat, för varje möte du deltar i får du ett arvode på 400 kronor.

Vi tänker mycket på hur vi förväntas bete oss i konstrum; vilka regler, strukturer och språk som dikterar de normerna. För din ansökan vill vi att du väljer två videoklipp – det kan vara allt från långfilmer till musikvideor till tiktokklipp eller reklamfilmer. Klippen ska representera en känsla av att vara på ett museum eller en konsthall. De behöver absolut inte visa någon som tittar på konst, fokusera på känslan i klippet, och känslan av att vara på ett museum. Det ena klippet du väljer ska visa en känsla som du vill uppleva under ett musiebesök, och det andra en känsla som du inte vill uppleva. I din ansökan bifogar du antingen klippen som videofiler, eller en länk till klippen. Sedan vill vi att du beskriver varför du har valt just de här klippen, vilka känslor du tycker att de förmedlar.

Du kan välja att skriva ner dina förklaringar och tankar kring kring klippen, men du kan lika gärna göra illustrationer, ta fotografier eller hitta bilder som du tycker beskriver ditt resonemang. Du kan spela in ett ljudklipp där du tänker högt – vad vi tittar på i din ansökan är inte att du har gjort något “snyggt” eller tekniskt komplicerat, vi vill få en bild av hur du resonerar. Skicka ett mail med din ansökan (fota av vad du har gjort om du jobbar för hand) tillsammans med ditt namn, din ålder och ett kortfattat svar på varför du vill gå med iITAB.

Skriv till isabella@indexfoundation.se med ITAB-ANSÖKAN i ämnesraden, senast 14 april 2024. Våra nuvarande medlemmar svarar gärna på frågor om ansökan, eller vad det innebär att vara med i ITAB. Maila till isabella@indexfoundation.se så sätter hon dig i kontakt med dem!

OPEN CALL – 2024

Are you someone who likes to explore, experiment, and challenge the status quo? Someone who won’t settle for one-size-fits-all type of answers, but instead wants to investigate and question why things are the way they are?

Index Teen Advisory Board (ITAB) is a group of young people (ages 16–21) who collectively put together and suggest projects and strategies to develop Index, a contemporary art institution located in central Stockholm. The board brings together youths with a wide range of experiences, who can approach the question of art’s role in society in an experimental and critical way. ITAB uses listening, discussion and play to critically examine, discuss and reformulate the norms ingrained in the artworld.

We meet monthly throughout the year, usually on Saturdays, so the position can easily be combined with studies or other work. We meet artists, partake in workshops, write, discuss and think about art together. No previous knowledge or experience is required, the important thing is that you are curios and that you want to try out new ideas with other people. As a board member you receive 400 SEK for each meeting you attend.

We think a lot about how we are expected to move and act in art spaces; what rules, assumptions and structures that underpin those norms. For your application, we want you to choose two video clips – these can be anything from feature films to music videos to TikTok clips or commercials. The clips should represent the feeling of being in a museum or art centre. They certainly don’t have to show someone looking at art, focus on the feeling of the clip, and the feeling of being in a museum. One of the clips you choose should show a feeling that you want to experience during a museum visit, and the other a feeling that you don’t want to experience. In your application, please attach the clips either as video files or include a weblink to the clips. Then we want you to describe why you have chosen these particular clips, and what feelings you think they convey.

You can choose to write down your thoughts about the clips, but you could just as well make an illustration, take photos, or find online images that you think illustrate your reasoning. You can record a voice clip where you think out loud – what we are looking for in your application is not that you do something “good” or technically advanced, we want to get an idea of how you think and reflect. Send an email containing your application (take a picture of your paper and attach it to the email in case you work by hand), your name, your age, and a short explanation as to why you want to join ITAB.

Email isabella@indexfoundation.se and put “ITAB-APPLICATION” in the subject field, no later than 14 April, 2024. Our current board members are more than happy to answer questions about the application or what it is like to be part of ITAB. Write to isabella@indexfoundation.se to have her set you up with one of them!