Gisela Schink: OH, IT'S A BEAVER

3–15 October 2000

Index projects:

Gisela Schink: ”Oh, it´s a beaver”

3 okt. – 15 okt 2000

öppning 3 okt. 16.00- 18.00

Under fotografiets hela historia har en av dess mest frekventa användningsområden varit den pornografiska bilden. Kvinnors sexualitet har definierats av den manliga blicken. Detta har också problematiserats och kritiserats av en lång rad konstnärer. Men går det att tänka sig bilder av kvinnors sexualitet som inte definieras av en manlig blick? Bilder som handlar om kvinnors kroppar och lust utan att förfalla till ett mystificerande eller romantiskt förhållningssätt? Jag kan inte påminna mig att jag sett många sådana bilder. Detta är ändå vad Gisela Schink strävar mot. I hennes bilder är kvinnan inte objekt, inte förförisk. Här finns inga ansikten eller blickar som söker betraktarens, inte heller finns något synligt föremål för lusten. Bara ett subjekt.

Throughout the whole history of photography one of the most frequent areas of application has been the pornographic image. Women´s sexuality has been defined by the male gaze. This has also been problemised and criticised by a number of artists.
But would it be possible to imagine images of women´s sexuality which are not defined by a male gaze? Images which deal with the female body and lust without degenerating into a mystifying or romantic attitude? I can hardly recall seeing any such images. Nevertheless, this is what Gisela Schink attempts. In her images the woman is not an object, nor is she seductive. There are no faces or glances searching for the observers eye. Neither is there a visual object for her desire. Just a subject.

Hjärtligt välkomna/Welcome!

Helena Holmberg

Gisela Schinks utställning är den andra i raden av Index projects- utställningar i lite mindre format som löper parallellt med vårt ordinarie utställningsprogram.

Gisela Schinks exhibition is the second in a series of Index projects- exhibitions in a smaller scale which runs parallel to our regular exhibition program.