Review: Hanni Kamaly, THE MIGHT THEY HAVE in Flamman

Hanni Kamaly, LAMINE DIENG (2018-2021), THE MIGHT THEY HAVE, Index 2021

Paulina Sokolow has written for Flamman about Hanni Kamaly’s exhibition THE MIGHT THEY HAVE.

“Hanni Kamalys utställning spänner mellan de eteriska stålobjekten och de fritt associativa filmerna. En spindelväv vävs fram mellan rå rasism ur det förflutna och nuet. Ändå är det skulpturerna som jag vet inte kommer att lämna mig någon ro. Styrkan i det deformerade, udda och utrangerade och det som är berett på att dväljas i periferin, bara det får finnas till. Att materialitet kan härbärgera så mycket historia och passion gör mig upprymd.”
- Paulina Sokolow

“Hanni Kamaly’s exhibition spans between the ethereal steel objects and the freely associative films. A cobweb is woven between raw racism from the past and the present. Still, it is the sculptures that I know will not leave me alone. The strength of the deformed, odd and discarded and that which is ready to dwell in the periphery, only that may be allowed to continue to exist. That materiality can harbor so much history and passion leaves me elated.”
- Paulina Sokolow

In her review, Sokolow reflects on the vistor’s bodily experience amongst Kamaly’s sculptures, draws comparisons to Eva Hesse and reflects on the filmic narrative. Read the full text (in Swedish) here.